S 8290363

ภารกิจ กรมปฎิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

กรมปฏิบัติการพิเศษ มีหน้าที่ เตรียมกำลังปฏิบัติการพิเศษ และปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ

ตามอำนาจหน้าที่ ของกองทัพอากาศ มีผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ