ผู้บังคับบัญชา

 

 

03 1114 1 002

นาวาอากาศเอก คัชโภชน์ จ่าปะคัง

ผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ

  

 น.อ.วฒกร 003

นาวาอากาศเอก วุฒิกร สุวารี
รองผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ

      น.อ.ไพศาล 001

นาวาอากาศเอก ไพศาล บุษบรรณ

เสนาธิการกรมปฏิบัติการพิเศษ

น.ท.ณฐจกร 002

นาวาอากาศโท ณัฐจักร์ ชำนาญศรีสินเพชร
รองเสนาธิการกรมปฏิบัติการพิเศษ